Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van

toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden

verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit

hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst

aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens

rekening zaken worden geleverd.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order

schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het

moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten

overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze

orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 14 dagen na dagtekening van onze

orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan

verenigen.

 

Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde

van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,

fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,

verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren

optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht

om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder

dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts

indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen

dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde

prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na

ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te

roepen.

 

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit

zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een

boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de

overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene

voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.

Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen

de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch

is voor rekening van de koper.

3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op een naar ons

oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen

plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een

afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in

artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis

tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande

ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst

zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

 

artikel 7 aansprakelijkheid.

 

Beauté boutique is niet aansprakelijk voor eventuele alergische reacties en producten die geopend zijn kunnen om deze reden niet worden geretourneerd.

 

Indien product verpakking is beschadigd zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen,

ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening,

in beide gevallen voorafgaande aan de levering, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Klant mag betalingen niet verrekenen.

2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor

een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover

voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze

verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene

recht voortvloeiend.

3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering

van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de

verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins

ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op

schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan

wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is,

vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke

rente, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk

zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de

buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke

incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van / 50,-- alles

exclusief omzetbelasting.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet

betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land

bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch

omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op

voor ons nadelige wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3

bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op

de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor

de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of

gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de

betalingsvoorwaarden te vorderen.

6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een

kredietverzekeraar naar zijn keuze.